Algemene Voorwaarden Confido

per 1 januari 2015

 

1. Uitgangspunten

De coaching wordt ingezet vanuit een resultaatgerichte insteek. Reflectie, bewustwording, eigen verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid, denken én voelen, open staan voor leerervaringen en ruimte voor nieuw gedrag zijn daarbij typerend voor het traject.

2. Vertrouwelijkheid

Alles wat in het contact tussen coach en cliënt besproken wordt blijft vertrouwelijk. De coach treedt m.b.t. het besprokene niet naar buiten. Voor coaching wordt de ethische code en klachtenregeling gehanteerd van de NOBCO.

3. Drie partijen

Wanneer er sprake is van drie partijen (coach, cliënt en opdrachtgever) vindt voorafgaande aan het coachingstraject een intakegesprek plaats tussen coach, cliënt en desgewenst de opdrachtgever.
In dit gesprek kan de opdrachtgever in overleg met de coach en de cliënt mede de doelstelling van het coachingstraject bepalen en afspraken maken over de tussenevaluatie en/of aan een eindevaluatie. Een tussenevaluatie en/of een eindevaluatie vindt in principe plaats tussen de coach en de cliënt en desgewenst in bijzijn van de opdrachtgever.
De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de resultaten van de coaching en verwoordt deze (al dan niet schriftelijk) zelf aan derden (zoals de opdrachtgever).

4. Kennismakingsgesprek: gratis

Het kennismakingsgesprek verkent de mogelijkheden voor coaching tussen coach en cliënt. Besproken worden in ieder geval: verwachtingen ten aanzien van coaching, de tijdsinvestering en de overige inspanningen van de betrokken partijen, locatie, kosten, aantal gesprekken en frequentie, de doelstelling van het coachingstraject en de wijze van werken). Een kennismakingsgesprek voor coaching is in principe op locatie van Confido.

5. Intakegesprek

Het intakegesprek is een eerste coachingsgesprek. En wordt als zodanig berekend.

6. Afbreken coachingstraject

Wanneer de coach de overtuiging heeft om welke reden dan ook de cliënt niet verder te kunnen coachen, dan wordt dit tussen partijen besproken en wordt de coaching voortijdig beëindigd. Andersom, als blijkt dat de cliënt onvoldoende gesteund wordt door middel van het coachingsproces, dan kan de cliënt ten alle tijde de coachingsrelatie verbreken. In principe wordt dit besluit in een afrondend gesprek toegelicht. De coaching wordt tot en met dat afrondend gesprek in rekening gebracht.

7. Doelstelling coachingstraject/begeleidingstraject

De doelstelling van het coachingstraject wordt schriftelijk vastgelegd. Formulering van het doel gebeurt vanuit het perspectief van de cliënt,
Tijdens het coachingstraject kan de doelstelling geherformuleerd worden. Dit gebeurt in goed overleg tussen cliën en coach. Zo nodig wordt de opdrachtgever hierbij betrokken, dan wel hiervan op de hoogte gesteld.

Een mondelinge of mailbevestiging van de opdrachtgever is voldoende voor het uitvoeren van het coachings- of begeleidingstraject.

8. Aansprakelijkheid

Alle verplichtingen van de coach onder deze overeenkomst worden aangemerkt als inspanningsverbintenissen. De coach is uitsluitend aansprakelijk voor schade aan de zijde van de cliënt indien sprake is van een grove verwijtbare tekortkoming van de coach.

9. Afspraken inzake tijdsinvestering en kosten

De coach en de cliënt maken in overleg en na instemming van de opdrachtgever, tijdens de intake een globale inschatting van het traject in tijd en in aantal gesprekken. Op basis van de tussen- of eindevaluatie kan besloten worden tot verkorting of verlenging van het traject.

10. Locatie en reiskosten

Intake- en coachingsgesprekken vinden in principe plaats bij Confido op kantoor, tenzij anders overeengekomen. Een uitzondering kan gemaakt worden voor een evaluatiegesprek op het kantoor van de opdrachtgever.
Indien gewerkt wordt op een door de cliënt gekozen locatie worden de reiskosten tegen een tarief van € 0,25 excl. btw per kilometer in rekening gebracht. Bij de berekening van kilometers wordt uitgegaan van de routeplanner. De benodigde reistijd wordt tegen vaste tarieven berekend die vermeld worden op de geleverde offerte.

11. Afzeggingen

De cliënt houdt zich aan de afspraken.
Een coachsessie kan tot 24 uur van tevoren kosteloos worden verzet, tenzij anders is afgesproken. Bij niet of te laat afzeggen wordt de helft van het honorarium in rekening gebracht, tenzij anders is afgesproken.

12. Declaratie kosten

Een coachtraject wordt na de eerste sessie in rekening gebracht voor het hele traject, of wordt verdeeld in twee termijnen na de eerste en voor de laatste sessie van het gehele traject. Facturen zijn altijd gespecificeerd. Facturen dienen binnen de daarop gestelde betalingstermijn voldaan te worden. Kosten voor herinnering worden vanaf de tweede herinnering in rekening gebracht en bedragen € 30,00 per herinnering. Indien een incassobureau ingeschakeld wordt om de factuur te innen, zijn de kosten voor rekening van de cliënt.

13. Prijswijzigingen

Prijzen op aanvraag, waarbij een lager tarief wordt berekend voor persoonlijke en non-profit trajecten. Voor de start van een traject wordt een offerte aangeboden.

14. Wijziging Algemene Voorwaarden

Confido behoudt zich het recht voor haar Algemene Voorwaarden te wijzigen. Voor nieuwe cliënten geldt de meest actuele versie van de Algemene Voorwaarden en de prijzen.

15. Copyright

© Het auteursrecht op alle uitgaven, waaronder artikelen, powerpoints, (thema-)nieuwsbrieven en (website)teksten en foto’s wordt door Confido nadrukkelijk voorbehouden. Het is verboden om zonder schriftelijke toestemming onderwerpen te kopiëren en/of te publiceren.